2013-№1(38) Article 8

A.V. Shapurina

Traditions of Russian poetry of the 18th century in the landscape lyric poetry of F.I. Tyutchev. p. 72-82.

Скачать статью

UDC 8Р1

 

The article deals with landscape lyric poetry of F.I. Tyutchev, which is considered in view of the traditions of Russian poetry of the 18th century. The found numerous parallels prove, that the appearance of Tyutchev’s natural philosophy lyrics was prepared by «reflecting» poetry of M.V. Lomonosov and G.R. Derzhavin.

 

natural philosophy poetry, national poetic tradition, landscape lyric poetry, poetic contemplation, artistic thinking.

 

References:

1. Derzhavin, G.R. Stihotvorenija [Poems]. ed.: A.Ja. Kucherov, E.V. Klimina. Moscow, Goslitizdat Publ., 1958, LVI. 561 p.

2. Lomonosov, M.V. Izbrannye proizvedenija [Selected works]. ed.; A.A. Morozov. Leningrad, Soviet writer Publ., 1986. 558 p.

3. Savodnik, V.F. Chuvstvo prirody v pojezii Pushkina, Lermontova i Tjutcheva [Sense of nature in poetry of Pushkin, Lermontov, Tutchev]. Moscow, Association “Pechatnja S. P. Jakovleva” Publ., 1911. 211 p.

4. Tynjanov, Ju.N. Vopros o Tjutcheve [Tutchev issue]. Pojetika. Istorija literatury. Kino [ Poetics. History of literature. Cinema]. Moscow, Nauka (Science) Publ., 1977. pp. 38–51.

5. Tynjanov, Ju.N. Pushkin i Tjutchev [Pushkin and Tutchev]. Pushkin i ego sovremenniki [Pushkin and his contemporaries]. Moscow, Nauka (Science)Publ., 1969, pp. 166–191.

6. Tutchev, F.I. Pis’ma [Letters]. Complete set of works, 6 vol. ed.; V.N. Kasatkina. Moscow, Klassika Publ., 2002, vol.1, 528 p.; Moscow, Clessics Publ., 2003, vol.2, 640 p.

7. Eyhenbaum, B.M. Melodika russkogo liricheskogo stixa [Melody of Russian Lyrics]. St. Petersburg, “OPOYAZ” Publ., 1922. 199p.

8. Halizev, V.E. Teoriya literaturyi [ Theory of literature]. 2d ed. Moscow, Higher school Publ., 2000. 398 p.

Uncategorized