2017 №1(54) Article 16

O.I. Kirdyaeva

Peter Ackroydʼs “The last testament of Oscar Wilde”:  the transformation of the Mythologemes of portrait, Mephistopheles, and garden  in Oscar Wildeʼs “The picture of Dorian Gray”. P.140- 147.

UDC 821.111.09

 pdf

The mythologemes of portrait, Mephistopheles, and garden are the central ones in “The Picture of Dorian Gray” and are crucial to the understanding of Oscar Wildeʼs worldview. The mythologemes are elaborated by Oscar Wilde to acquire new senses. The article shows the transformation of the mythologemes of portrait, Mephistopheles, and garden in the post-modern novel “The Last Testament of Oscar Wilde” written by Peter Ackroyd. Oscar Wilde is the main character and the narrator of the novel. Peter Ackroyd uses the five categories of trasntextuality defined by Gerard Genette (intertextuality, paratextuality , metatextuality, hypertextuality, and architextuality) to create a character who fails to see the difference between fiction and real life. The article underlines intertextual relationships between Oscar Wildeʼs letter “De Profundis” and Peter Ackroydʼs novel “The Last Testament of Oscar Wilde”. The author uses the three literary works to trace the transformation of the mythologemes of portrait, Mephistopheles, and garden.

Intertextuality, mythologeme, Oscar Wilde, Peter Ackroyd, postmodernism.

References:

 1. Bartosh, N.Уu. Mifopoehtika moderna v tvorchestve Oskara Uajlʼda [Text] : dis. … kand. filol. nauk : 10.01.2003. – M., 2009. – 260 s.
 2. Blinova, M.P. Funkcii intertexta v biograficheskih romanah P. Akrojda [Electronic resource] // Politematicheskij setevoj ehlektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta : nauch. zhurn. – 2013. – N 9 (093). – Mode of access : http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/110.pdf (date of access: 01.06.2016).
 3. Valova, O.M. Kategoriya “vliyanie” i ee sostavlyaуushchie v kontexte tvorchestva Oskara Uajlʼda [Text] // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2012, avg. – N 361. – S. 7–12.
 4. Dubkova, M.V. Transformaciya zhanra biografii v tvorchestve Pitera Akrojda [Text] : avtoref. … kand. filol. nauk / Mosk. gos. un-t im. M.V. Lomonosova. – M., 2015. – 178 s.
 5. Zhenett, Zh. Palimpsesty: literatura vo vtoroj stepeni [Text]. – M. : Nauchnyj mir, 1982. – 76 s.
 6. Kovaleva, O.V. O. Uajlʼd i stilʼ modern [Text] : dis. … kand. filol. nauk : 10.01.2003. – M., 2001. – 241 s.
 7. Kupriyanova, E.S. Mifologema “vechnoj yunosti” i roman O. Uajlʼda “Portret Doriana Greya” [Text] // Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. Yaroslava Mudrogo. – 2009. – N 51. – S. 70–73.
 8. Merkulova, M.G. Idejno-hudozhestvennye funkcii paradoksa v dramaturgii O. Uajlʼda i B. Shou. – M., 1991. ‒ 12 s. – Dep. v INION N 44950.
 9. Ackroyd, P. The Last Testament of Oscar Wilde [Electronic resource]. – Mode of access : http:// centretruths.co.uk/ fahdtu/ THE%20LAST% 20TESTAMENT%20OF%20OSCAR%20WILDE.htm (date of access: 01.06.2016).
 10. Hänninen, U. Rewriting Literary History: Peter Ackroyd and Intertextuality [Electronic resource]. – Mode of access : http: // ethesis.helsinki.fi /julkaisut/ hum/engla/pg/hanninen/ contents.html (date of access: 01.06.2016).
 11. Knežević, M. Postmodernist Approach to Biography: The Last Testament of Oscar Wilde by Peter Ackroyd [Text] / Facta Universitatis // Linguistics and Literature. ‒ 2013. ‒ Vol. 11, N 1. ‒ P. 47–54.
 12. Wilde, O. De Profundis, The Ballad of Reading Gaol & Other Writings [Text]. – Wordsworth Editions Limited, 2002. – 296 p.
 13. Wilde, O. The Picture of Dorian Gray [Text]. – Oxford : Oxford University Press, 2008. – 230 p.

 

Uncategorized